Adatkezelési tájékoztató

 

 

1. Az adatkezelőnek és képviselőjének neve és elérhetőségei:

  

- Név: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

- Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.

- Nyilvántartási szám: 01-03-0000006

- A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék

- Képviseli: Dr. Parragh László - elnök; Dunai Péter - főtitkár

- Adószám: 18068265-2-41

- Telefonszám: +36-1-474-5100

- E-mail: mkik@mkik.hu

 

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

 

Név: dr. Tóta Krisztián - jogtanácsos

- Telefonszám: +36-1-474-5194

- E-mail: dpo@mkik.hu

 

3.  A személyes adatok kezelésének célja:

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GINOP-6.1.7-17-2018-00001 azonosító számú, „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja" elnevezésű projekthez (a továbbiakban: Projekt) kapcsolódó informatikai rendszerfejlesztéssel érintett képzési adatbázis egyes részeinek (ügyfélszolgálati rendszer, tanácsadói modul, képzési kínálat személyre szabása) működtetéséhez személyes adatok kezelése is szükséges.

 

  1. A kezelt személyes adatok:

 

Ügyfél adatbázis: az egyéni vállalkozó neve és elérhetősége (melyek egyúttal közérdekből nyilvános adatok is), feltéve, hogy a képzést tervező vállalkozás vagy képzőcég egyéni vállalkozás.

 

Ügyfélszolgálati rendszer: a Megrendelő által a Projekthez kapcsolódóan működtetett személyes, telefonos, online ügyfélszolgálati ügyintézés során megadott adatok közül a szervezet képviselője (kapcsolattartó neve), képviselő telefonszáma, képviselő e-mail címe.

 

A tanácsadói modul keretében kitöltendő, papír alapú (sablonizált) látogatási lapokon, az interjúkhoz használt munkafüzetekben megadni szükséges adatok közül a folyamatban kijelölt kapcsolattartó neve, beosztása, a kapcsolattartó elérhetőségei (telefonszám, e-mail).

 

  1. Az adatkezelés jogalapja:

 

A 2016/679 (EU) rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében a személyes adatok kezelése jogszerű, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.  

 

 

  1. A személyes adatok kezelésének címzettjei:

 

A GINOP-6.1.7-17 projekt keretében működő tanácsadói hálózat tagjai, illetve koordinátorai

A GINOP-6.1.7-17 projekt keretében működő ügyfélszolgálat tagjai

 

  1. A személyes adatok kezelésének időtartama:

 

A személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetőleg a képviselő, kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról való értesítés megtörténtéig tart.

 

Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

  1. Az érintett jogai:

 

Az érintett a GDPR-ban foglaltak szerint kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, kezelésüknek korlátozását, megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

 

 

  1. A panasz benyújtásának joga:

 

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bekövetkezett jogsérelem, esetén a felügyeleti hatóságnál panaszt nyújthat be.

 

A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei:

-        Név: Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság

-        Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

-        Telefon: +36-1-391-1400

-        E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A panasztételhez való jog sérelme nélkül az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

  1.            Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei:

 

Az érintett nem köteles a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezménye a Projekttel összefüggő képzési adatbázis szerinti kapcsolattartás megnehezülése, esetleges lehetetlenülése.

 

  1.            Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem merül fel.